Arengukava

PEREKLUBI ARENGUKAVA 2023-2025

Pereklubi tutvustus

Tallinna Suurperede klubi MTÜ (edaspidi Pereklubi) arengukava on koostatud, et vabaühendust läbimõeldult ja efektiivselt arendada. Arengukava loomise aluseks on 2023. aastal mais ja juunis toimunud sisuloome töötoad, kus ühingu juhatusel, vabatahtlikel ja tavaliikmetel oli võimalik osaleda ja kaasa rääkida teemadel, milline peaks Pereklubi olema ja kuhu suunduma. Töötubades osales ~15% Pereklubi liikmesperedest. Osana arengukava viimistlemise protsessist viidi läbi veebiküsitlus, kus kõik liikmed said pereklubi käekäigu osas kaasa rääkida. Küsitlusele vastas 20 inimest.

Töötubade ja veebiküsitluse käigus selgus, et kõik vastanud pered on Pereklubiga suhteliselt (40%) või väga rahul (60%). Võimalike arengukohtadena toodi välja järgnevad punktid:

  • Toidupakk (sisu, jagamise aeg ja päev)
  • Riideait (riiete valik, kauba vahetumine, avatud oleku ajad)
  • Kultuuripakkumiste arvu suurendamine
  • Rahaliste vahendite leidmine ühisürituste, eriprojektide jmt jaoks
  • Liikmete kaasamine vabatahtlikuna (eriti olukordades, kus tegemist pole toiduaidaga)

2023. aasta oktoobris kuulub Pereklubisse 104 liikmespere Tallinnast/Harjumaalt, st kogukonda kuulub enam kui 500 inimest, nendest ~300 lapsed. Igas suurperes kasvab 3-8 last. Pereklubi juhtkond on kolmeliikmeline, lisaks toimetab ~20 vabatahtlikku igakuiselt teenuste sujuva toimise nimel. Palgalisi töökohti pole. Liikmetasudest kaetakse ühingu tegevuse kulud (ruumide rent, kommunaalid, kaubikute rent ja kütus, raamatupidamine jmt). 

Tallinna Suurperede Klubi MTÜ paikneb Tuuliku tee 2, Tallinn ruumides. Olulised koostööpartnerid on Tallinna Toidupank, Uuskasutuskeskus, SA Aitan lapsi.

MIDA?

  • 3- ja enamalapseliste perede sotsiaalne ja majanduslik toetamine
  • Kogukonna koondamine
  • Toiduabi
  • Riideringlus
  • Ühisüritused
  • Soodsad/tasuta kultuuriüritused
  • Sündmuspõhised toetused (beebipakk alla aastasele lapsele, ranits 1. klassi minejale jmt)

MIKS?

  • et väärtustada peresid ja lapsi
  • et toetada perekondi
  • et mitte jääda vanemlusväljakutsetega üksi
  • et muuta ühiskonda peresõbralikumaks, vanemasõbralikumaks, lapsesõbralikumaks

KUIDAS?

  • Väärtuspõhiselt, st austuse, kaasamise ja usaldusväärsusega
  • Sõbraliku ja toetava keskkonna loomise kaudu
  • Kvaliteetselt ja terviklikult

Visioon, missioon, väärtused

VISIOON: muuta ühiskonda vanema-, pere- ja lapsesõbralikumaks kolme- ja enama lapsega perede ühendamise ja toetamise kaudu. Muudame maailma paremaks!

MISSIOON: ühendada kogukonda ja suurperesid (3+ last) ning seista nende sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide eest.

VÄÄRTUSED:

  • AUSTAME ennast ja teisi
  • Oleme USALDUSVÄÄRSED – teeme seda, mida ütleme
  • KAASAME kogukonda – teeme ühiselt, mitte üksi

Strateegilised eesmärgid ja mõõdikud

PEREKLUBI 2023-2025 STRATEEGILISED EESMÄRGID, et tugevdada väärtuspõhise, meeldiva õhkkonnaga perekeskse organisatsiooni kuvandit:

1. Pereklubi plaanide elluviimiseks suuremate takistuste vähendamine

Ø  Pereklubi suurimad takistused on: rahaliste vahendite piiratus, vabatahtlike vähesus (eriti toiduaidaga mitteseotud olukordades), suur töömaht projekti /ürituse/juhendi/koostööpartneri jmt korraldamiseks; kuid ka perede isiklikud väljakutsed, sobiva aja leidmine (nii abistamiseks kui üritusel osalemiseks), lastehoid, koostööpartnerite ja sponsorite leidmine 

Strateegiliselt olulised partnerid: Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA, Vabaühenduste Liit

2. Olemasolevate protsesside säilitamine, ülevaatamine ning nende efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse tõstmine

Ø  Sh toiduringluse protsessi läbimõtlemine ja vastavate kontrollplaanide koostamine

Ø  Ruumide paigutuse optimeerimine

Ø  Riideaida väljaehitamine ja kasutusmugavuse suurendamine

Ø  Püsivate kultuuripartnerite (juurde)leidmine

Strateegiliselt olulised partnerid: Toidupank ja poed, kellelt toidukaup meieni jõuab; SA Aitan lapsi ja teised kultuurisündmuste korraldajad, (koostööpartnerid (autorent, kütus jne)

3. Olemasolevate ja uute vabatahtlike ning strateegiliste partneritega suhtlemine ja suhete hoidmine

Ø  Enda nähtavaks muutmine, et jõuda strateegilise eesmärgini: heategijad leiavad meid ise üles ja küsivad, millist abi me vajame

Ø  Jätkusuutlike koostöövõimaluste otsimine ja tugevdamine, nt toidutoetuste, huviringide, kaubiku saamise jaoks

Strateegiliselt olulised partnerid: KOV, Sotsiaalministeerium

4. Regulaarsete ühisürituste väärtustamine ja korraldamine

Ø  Traditsioonilised üritused: emadepäev, isadepäev, koolikampaania, ranitsaüritus, motojõuluvana, kingakarbikingitus, toidupanga toidukogumispäevad, kevadine ja sügisene lastelaadal annetuste kogumine

Ø  1x kahe kuu jooksul toimuva ühise ajaveetmise võimaluse kavandamine

Strateegiliselt olulised partnerid: Tallinna linn (MTÜ projektitoetused), Toidupank, Mustika keskus ja lastelaada korraldajad; ettevõtted, kes toetavad Pereklubi projekte, uued püsiannetajad/koostööpartnerid

5. Pereklubi stabiilsuse hoidmine

Ø  Jälgime, et liikmesperede arv oleks stabiilne ning kasvule suunatud. Monitoorime juurdetulevate ja lahkuvate liikmete arvu ning vajadusel korraldame liitumiskampaaniaid või valime muu korrigeeriva kursi.